O szkole Drukuj
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 24 listopada 2013 11:53

W skład Zespołu Szkół w Lubczy wchodzą trzy typy szkół:

1. Szkoła Podstawowa im Czesława Wojewody z oddziałami przedszkolnymi (tzw. „zerówki”),

2. Publiczne Gimnazjum im. ks. Józefa Lenartowicza

3. Punkt Przedszkolny w Lubczy

W roku szkolnym 2014/2015 do szkoły uczęszcza 352 uczniów, nad którymi sprawuje opiekę 35 nauczycieli, Wicedyrektor i Dyrektor. Uczniowie spędzają wolny czas w świetlicy i mogą korzystać z ciepłych posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej.


 

Misją Szkoły jest kształcenie umiejętności uczniów, wspieranie ich wszechstronnego rozwoju, pomaganie uczniowi w najbardziej racjonalnym wykorzystaniu jego zasobów intelektualnych, poszerzanie horyzontów i wychowanie z uwzględnieniem wartości i poszanowaniem różnic światopoglądowych przygotowując jednocześnie do funkcjonowania w zmieniającym się świecie.

Zespół Szkół w Lubczy to miejsce bezpieczne i przyjazne dla uczniów, nauczycieli i rodziców – zapewnia wszechstronny rozwój, realizując zgodnie z Podstawą programową kształcenia ogólnego sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów. Szkoła dąży do wzmocnienia poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, narodowej, zainspirowania zainteresowań uczniów dziedzictwem polskiej kultury duchowej i materialnej – postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej – ze szczególnym uwzględnieniem kultury regionalnej i ludowej. Wspiera także wychowawczą rolę rodziny.

Dbamy o zdobywanie przez dzieci podstawowych sprawności i umiejętności w zakresie języków obcych oraz o poznanie realiów kulturowych i społecznych krajów Europy poprzez współpracę międzynarodową.

Szkoła przywiązuje szczególną uwagę do osobowego i psychofizycznego rozwoju ucznia, który dzięki zachowaniom prospołecznym, przekazanym wartościom etyczno-moralnym, obywatelsko-patriotycznym, stwarzaniu warunków rozładowujących agresję, wypracowanym nawykom zdrowotnym i sprawności fizycznej oraz rozwiniętym umiejętnościom oraz zdobytej wiedzy o współczesnym świecie będzie właściwie reagował na przejawy zła – nietolerancji, patologii, agresji, odrzucał negatywne wzorce swego najbliższego otoczenia i wyrastał tym samym poza środowisko rodzinne i lokalne.

Nasza Szkoła:

  • motywuje uczniów do podejmowania wysiłku poznawczego i intelektualnego,
  • rozbudza ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące,
  • dopinguje do różnorodnych twórczych inicjatyw,
  • kształtuje poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki,
  • uczy obiektywnej oceny własnych poczynań,
  • rozwija więzi interpersonalne, umiejętność pracy w zespole,
  • wpaja zasady tolerancji, poszanowania drugiego człowieka,
  • umacnia wiarę we własne siły, w realność sukcesu w różnych dziedzinach zgodnie z jednostkowymi predyspozycjami,
  • wskazuje na interesujące formy spędzania wolnego czasu, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi,
  • przygotowuje uczniów do świadomego funkcjonowania w zmieniającym się społeczeństwie i wymagającym świecie.

Osiągnięciu założonego celu służą opracowane szkolne programy: Program Profilaktyczny oraz Program Wychowawczy oraz odpowiednie ich wykorzystanie w pracy Szkoły.

Głównym adresatem wszystkich podejmowanych działań jest uczeń, dla którego nauczyciel pełni różne role: dydaktyka, instruktora, trenera, opiekuna, doradcy, przewodnika, transmitera kultury, który swoją osobowością i pracą zachęca uczniów do osobistego rozwoju.

 

 

Poprawiony: czwartek, 04 września 2014 16:52